Súťaž

 Pravidlá Facebook súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne

Návštevník, ktorý sa chce zapojiť do Facebook súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne, sa účastníkom súťaže stane tak, že k súťažnému multimediálnemu dokumentu na Facebookovej stránke Rytieri na Devíne (spravidla obrázku) vloží (vtipný) komentár.

Aj keď identifikácia resp. názov profilu účastníka súťaže je najmenej pre každého používateľa Facebooku verejne dostupným údajom a spoločnosť TOSTABUR žiadnym osobitným spôsobom identifikáciu profilu nespracováva, všetkých záujemcov o účasť v súťaži vopred upozorňujeme na Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti TOSTABUR (sú k dispozícii na webovom sídle www.rytierinadevine.sk). V prípade osoby mladšej ako 16 rokov je účasť možná iba so súhlasom jej zákonného zástupcu.

Súťaž na Facebooku prebieha od 14.5.2018 do 26.8.2018 podľa rozpisu nižšie.

Víťazom súťaže sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase uzavretia daného kola súťaže získa najviac pozitívnych reakcií (tzv. „lajkov“), minimálne však musí dosiahnuť aspoň 30 lajkov. Každé kolo súťaže sa otvára od pondelka poobedia a uzatvára sa nasledujúcu nedeľu o 20:00, podľa rozpisu nižšie. Posledný týždeň pred 1.9.2018 je zároveň posledným kolom súťaže.

Informácia o získaní výhry bude víťazovi oznámená Facebook správou zaslanou na jeho profil, v ktorej mu bude poskytnutý aj osobitný výherný kód.

Výhrou sa rozumie jeden rodinný vstup (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) na najbližší termín podujatia Rytieri na Devíne, viď. termíny akcií Rytieri na Devíne nižšie alebo aj na webovom sídle www.rytierinadevine.sk.

Výhru si účastník súťaže môže uplatniť (prevziať) na nadchádzajúcom (najbližšom) podujatí Rytieri na Devíne po danom kole súťaže (viď. nižšie), a to tak, že pri vstupe na podujatie oznámi pracovníkovi, ktorý podáva informácie a je oblečený v historickom kostýme, svoj výherný kód.

Usporiadateľ súťaže, spoločnosť TOSTABUR, oznamuje výhru výhradne víťazovi súťaže. Ak víťaz súťaže túto skutočnosť oznámi inej osobe a mohla by nastať situácia viacerých uplatnení výhry (oznámení rovnakej e-mailovej adresy víťaza) na jednom podujatí Rytieri na Devíne, do úvahy sa berie len jedno uplatnenie, a to to, ktoré bolo uskutočnené ako prvé. Za zneužitie tejto skutočnosti víťaz nesie vlastnú zodpovednosť.

Relevantné termíny podujatí Rytieri na Devíne a príslušné kolá súťaže

 • Rytieri na Devíne 2.6.2018, príslušné kolá: 14.-20.5. a 21.-27.5.2018
 • Rytieri na Devíne 7.7.2018, príslušné kolá: -10.6., 11.-17.6., 18.-24.6. a 25.6.-1.7.2018
 • Rytieri na Devíne 4.8.2018, príslušné kolá: 9.-15.7., 16-22.7. a 23.-29.7.2018
 • Rytieri na Devíne 1.9.2018, príslušné kolá: 6-12.8., 13.-19.8. a 20.-26.8.2018

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátora podujatia Rytieri na Devíne – spoločnosť TOSTABUR, a to prostredníctvom kontaktného e-mailu tostabur@tostabur.sk.

Pravidlá Facebook súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne vo formáte .pdf na stiahnutie:

Pravidla_sutaze_listok_Rytieri_na_Devine_FB.pdf


Pravidlá súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne

Návštevník, ktorý sa chce zapojiť do súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne, sa účastníkom súťaže stane tak, že vhodí do žrebovacej urny kontrolný ústrižok Rytierskeho diplomu. Ústrižok musí obsahovať:

 • Riadne a čitateľne vyplnenú e-mailovú adresu účastníka súťaže, ktorý slúži na identifikovanie a oznámenie v prípade výhry.
 • Zaškrtnutý štvorček, ktorým účastník súťaže vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (e-mail) podľa Podmienok ochrany osobných údajov spoločnosti TOSTABUR (sú k dispozícii pri vhadzovacej urne, prípadne na webovom sídle rytierinadevine.sk, pred zaškrtnutím si ich je nutné prečítať). Súhlas za osobu mladšiu ako 16 rokov vyjadruje jej zákonný zástupca.
 • Zadná strana ústrižku musí obsahovať tri kontrolné pečiatky potvrdzujúce úspešné absolvovanie rytierskych disciplín v priestoroch denného tábora na hrade Devín.

Žrebovanie sa uskutoční každý utorok počas trvajúcej akcie denný tábor na Devíne, a to v období od 3.5.2018 do 30.9.2018, okrem počiatočného žrebovania, ktoré sa uskutoční v piatok.

Vyžrebovaný účastník súťaže sa stáva víťazom a informácia o získaní výhry mu bude oznámená na e-mailovej adrese, ktorú poskytol na kontrolnom ústrižku Rytierskeho diplomu.

Výhrou sa rozumie jeden rodinný vstup (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) na najbližší termín podujatia Rytieri na Devíne, viď. termíny akcií Rytieri na Devíne nižšie alebo aj na webovom sídle www.rytierinadevine.sk.

Výhru si účastník súťaže môže uplatniť (prevziať) na nadchádzajúcom (najbližšom) podujatí Rytieri na Devíne po žrebovaní (viď. nižšie), a to tak, že pri vstupe na podujatie oznámi pracovníkovi, ktorý podáva informácie a je oblečený v historickom kostýme, svoju e-mailovú adresu, ktorú poskytol na ústrižku, a ktorá zároveň slúži ako identifikátor výhercu.

Usporiadateľ súťaže, spoločnosť TOSTABUR, oznamuje výhru výhradne víťazovi súťaže. Ak víťaz súťaže túto skutočnosť oznámi inej osobe a mohla by nastať situácia viacerých uplatnení výhry (oznámení rovnakej e-mailovej adresy víťaza) na jednom podujatí Rytieri na Devíne, do úvahy sa berie len jedno uplatnenie, a to to, ktoré uskutočnené ako prvé. Za zneužitie tejto skutočnosti víťaz nesie vlastnú zodpovednosť.

Termíny podujatí Rytieri na Devíne a príslušné žrebovania

 • Rytieri na Devíne 5.5.2018, príslušné žrebovanie: 4.5. (počiatočné, v neštandardnom dátume)
 • Rytieri na Devíne 2.6.2018, príslušné žrebovania: 8.5., 15.5., 22.5 a 29.5.2018
 • Rytieri na Devíne 7.7.2018, príslušné žrebovania: 6., 12.6., 19.6., 26.6. a 3.7.2018
 • Rytieri na Devíne 4.8.2018, príslušné žrebovania: 10.7., 17.7, 24.7. a 31.7.2018
 • Rytieri na Devíne 1.9.2018, príslušné žrebovania: 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.2018

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátora podujatia Rytieri na Devíne – spoločnosť TOSTABUR, a to prostredníctvom kontaktného e-mailu tostabur@tostabur.sk.

Pravidlá súťaže o rodinný lístok na podujatie Rytieri na Devíne vo formáte .pdf na stiahnutie:
Pravidla_sutaze_listok_Rytieri_na_Devine.pdf


 

Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti TOSTABUR

 1. Osobné údaje bude spracúvať spoločnosť TOSTABUR (celým názvom „Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel“, so sídlom Krížna 1, 811 07, Bratislava, IČO: 308 438 47) ako prevádzkovateľom v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov (ďalej len „Predpisy“), a to na účel uvedený v bode 2.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov podľa bodu 1 je evidencia účastníkov súťaže vyhlásenej spoločnosťou TOSTABUR, pričom právny základ tohto spracúvania je založený na súhlase jednotlivého účastníka súťaže.
 3. Rozsah osobných údajov účastníka súťaže spracúvaných spoločnosťou TOSTABUR podľa bodu 1 je e-mailová adresa alebo názov profilu na sociálnej sieti Facebook v závislosti od typu súťaže.
 4. Spoločnosť TOSTABUR spracúva osobné údaje účastníka súťaže do doby vylosovania víťaza alebo víťazov súťaže podľa pravidiel a podmienok príslušnej súťaže, s výnimkou osobných údajov víťaza alebo víťazov súťaže, ktoré spracúva do prevzatia príslušnej výhry alebo výhody týmto víťazom alebo týmito víťazmi súťaže alebo uplynutia lehoty určenej na prevzatie príslušnej výhry alebo výhody podľa pravidiel a podmienok príslušnej súťaže.
 5. Účastník súťaže berie na vedomie, že spoločnosť TOSTABUR je pre účely stanovené príslušnými právnymi predpismi oprávnený poskytovať osobné údaje spracúvané podľa bodu 1 orgánom štátnej správy, súdom a rozhodcovským súdom.
 6. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na území Slovenskej republiky.
 7. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Predpisoch má účastník súťaže nasledovné práva:
  1. Právo na prístup k údajom: Účastník súťaže má právo získať od spoločnosti TOSTABUR potvrdenie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva a požiadať aj o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
  2. Právo na opravu: Účastník súťaže má právo, aby boli jeho nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené.
  3. Právo na vymazanie: Účastník súťaže je oprávnený požadovať, aby boli jeho osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, a to najmä vtedy, ak už jeho osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch stanovených v Predpisoch má účastník súťaže právo požadovať, aby spoločnosť TOSTABUR obmedzila ich spracúvanie,
  5. Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je kedykoľvek oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 8. Účastník súťaže má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania jeho osobných údajov.
 9. Práva podľa bodu 7 si môže účastník súťaže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TOSTABUR prostredníctvom e-mailu tostabur@tostabur.sk, prípadne kontaktných údajov uvedených na Webovom sídle spoločnosti TOSTABUR (www.tostabur.sk). Spoločnosť TOSTABUR žiadosť vyrieši bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia, ak nie je potrebná dlhšia lehota, pričom v takom prípade nesmie doba predĺženia presiahnuť 2 mesiace.

Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti TOSTABUR vo formáte .pdf na stiahnutie:

Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti TOSTABUR.pdf.